System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Đà Lạt xưa yêu của Thi sĩ: Nguyên Thạch - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Nguyên Thạch

Đà Lạt xưa yêu

Tôi nhớ Đà Lạt yêu.
Nhớ lắm có những chiều.
Gió ngàn thông vi vút.
Tôi với người tôi yêu.
Đà Lạt mùa lá bay.
Đôi tim nồng ngất ngây.
Đóa Dã Quỳ cài tóc.
Mắt biếc thoảng hương say.
Xa nhau mùa ly biệt.
Còn đâu màu mắt biếc.
Từ giã áo thư sinh.
Tôi viễn xứ đăng trình.
Mười năm đời hồ hải.
Ngại qua thời con gái.
Áo trắng đi lấy chồng.
Mười năm thoáng hư không.
Tôi trở lại một chiều .
Nghe xót xa tiêu điều.
Bài thơ trên vàng lá .
Theo gió thu đìu hiu.

Thôi nhé Đà Lạt ơi.
Réo rắc lòng chơi vơi.
Đâu người xưa năm cũ.
Lạc nhau cuối phương trời.
Thu buồn mưa lã chã.
Lời thơ ghi trên lá.
Theo gió thu ru hời.
Gởi ai cuối chân trời.
Bài thơ ghi trên lá.
Vàng nhớ thương người ơi.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 11.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đà Lạt xưa yêu"