Nguyên Thạch

Thề quyết chung lòng

Nước mất.
Nhà tan.
Giang sang hận tủi.
Nhởn nhơ.
Vô cảm.
Mặt cúi đê hèn.
Bảy mươi năm ngựa trâu.
Há đời quen ?.
Nhớp nhơ bụi đất bùn sen hòa lẫn.
Giặc ngoại xâm ngang nhiên gây hấn.
Chần chờ gì?.
Hỡi đấng nam nhi.
Giặc cướp Quê Hương .
Còn có được gì.
Khi cả Nước ngập sầu bi nô lệ.
Đâu chí hùng anh ?.
Sơn hà bốn bể.
Mau hiệp về đây.
Quyết tụ nghĩa đường.
Đem sức hùng gìn giữ Quê Hương.
Truyền nhân bản khối tình thương dân tộc.
Bọn tham lại.
Đã hoàn toàn mất gốc.
Thái thú đan tâm nô bộc thiên triều.
Trong máu lạnh hèn.
Họ nào có tình yêu.
Mà chỉ biết thật nhiều vàng bạc.
Trời Tổ Quốc.
Giờ đây tan tác.
Đường mây đen bàn bạc phủ dầy.
Hỡi con dân Việt.
Mau tụ tập về đây.
Tay siết chặt .
Diệt bầy lang sói.
Đừng ngần ngại .
Chớ đặt hoài câu hỏi.
Đảng anh minh hay đảng đốn hèn !.
Rằng anh minh thì Đất Nước đã vượt khỏi đêm đen.
Chớ chẳng phải bảy mươi năm mãi mù đen tăm tối.
Anh hải ngoại.
Tôi dân quốc nội.
Đùm bọc yêu thương chung một lối về.
Ai xa xăm.
Ai khắc khoải nhớ quê.
Tất cả xiết chặt chung lời thề dựng Nước.
Dẫu bôn ba theo dòng trôi xuôi ngược.
Thề một lòng vì đất nước Việt Nam.


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 22.7.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thề quyết chung lòng"