Nguyên Thạch

Thôi lỡ một đời

Ôi kiếp phù du.
Lạc mất nhau.
Nếu biết thuyền duyên sóng ba đào.
Kiếp sau là én đem xuân đến.
Cho cõi nhân gian đượm thắm màu.
Điệu ngân trầm bổng đứt cung đàn.
Thôi lỡ rồi em.
Chuyện dỡ dang.
Lá xót xa đưa thời con gái.
Mù thẳm trùng khơi giấc mộng vàng.
Nếu biết có ngày cảnh biệt ly.
Kiếp nhân sinh hỡi.
Đến làm chi.
Ta thà là đá trơ đá cuội.
Nhật nguyệt trăm năm có phiền gì.
Nếu phải một đời nhớ nhung nhau.
Vàng theo chiếc lá trổi úa màu.
Hành trình rời bến là vĩnh biệt.
Thà không nhập cuộc bể thương đau.

Thu vắng đơn côi.
Dáng hao gầy.
Thẩm màu vàng võ thu ngất say.
Ngày sau thu đến lần thu nữa.
Rã cánh cô liêu Vạc lẽ bầy.
Cứ độ thu về chiếc khăn tang.
Buột thêm nỗi nhớ duyên bẽ bàng.
Góc buồn nào đó em có khóc ?.
Có tiếc.
Có thương giấc mộng vàng ?.
Thôi ngủ đi em.
Quên một đời.
Dở dang duyên úa mùa thu ơi.
Sóng xót xa đưa.
Bờ tuyệt vọng.
Thôi lỡ rồi em.
Lỡ một đời.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 8.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thôi lỡ một đời"