Nguyên Thạch

Tráng Sĩ - Thề quyết chiến

Mời chị,mời anh hãy cạn hồ lai láng.
Xiết chặt tay nhau kết bạn,mai lên đường.
Tiếng gọi non sông.
Tạm giã biệt người thương.
Hướng về đất Bắc,ta diệt phường Hán tặc.
Hướng về biển Đông ta quyết cắt cái thòng lọng lưỡi bò.
Đủ rồi,đủ rồi,hơn bảy chục năm qua.
Tự Do Dân Chủ là chẳng phải xin cho.
Mà phải từ chí khí,một phen ta đọ sức.
Thế luân chuyển,thái lai hồi bỉ cực.
Lấy trí nhân mà thay cường bạo.
Dùng chính nghĩa để chiến thắng hung tàn*
Này chị ,này anh hãy dũng tâm đứng dậy mà xẻ dọc xẻ ngang.
Giương kiếm bạc chém cho sạch bọn ngang tàng bạo ngược.
Tráng sĩ hề.
Há nhụt lòng non nước.
Dũng sĩ hề.
Há tính thiệt tính hơn.
Một ngàn năm nô lệ.
Nào quên nỗi căm hờn.
Nhiều ngàn năm nữa.
Giang sơn trong tay anh tay chị.
Ngọc không dũa thì ngọc kia nào quí.
Bậc anh tài chí khí nhẽ lãng quên.
Ta nợ non sông.
Há chẳng phải đáp đền.
Là dũng sĩ .
Há ngại lằn tên mũi đạn.
Thanh niên Việt hãy vùng lên diệt cho sạch bọn cuồng ngông đại Hán.
Cứu toàn dân dài năm tháng vong nô.
Hãy đập tan âm mưu gián điệp giặc Hồ.
Lũ cộng đảng bọn cẩu nô cho Hán phiệt.
Nào cạn ly.
Mai lên đường cho non xanh nước biếc.
Tình Việt Nam là bất diệt từ đây.
Chị hỡi.
Anh hỡi.
Mai xong việc nước,ta hẹn phút xum vầy.
Hồ trường tữu ngất say cho thỏa giấc.

*Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi
Nguyên Thạch

 

Được bạn: vdn 18.9.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tráng Sĩ - Thề quyết chiến"