Nguyên Thạch

Dường như mắt mẹ vẫn còn xanh

Mẹ buồn u uẩn mt trông xa.
L
ng nghe tiếng Quốc khóc quê nhà
ng như trong áng u buồn đó.
Ch
a cả niềm tin , nỗi xót xa.
 
Mẹ nghe cậu út cạnh bên nhà.
Nói r
ng hải đảo Hoàng -Trưng sa.
Bọn Hán cư
p đi và trấn gi.
i s cúi đầu của đảng ta.
 
Mấy th
ng cháu nội Sài Gòn.
Nung bầu nhiệt huyết v
i tuổi son.
Chấp nhận
đn đau vòng tù tội.
Đ
ấu tranh gìn gi vẹn nưc non.
 
Ch
ng ngại đưng xa viếng đền Hùng.
Nguyện cầu Quốc tổ .
Nỗi nhục chung.
Xin
đấng linh thiêng luôn phò tr.
Giải kiếp dân ta cảnh khốn cùng.
 
Mẹ trổi niềm
đau .
Vọng quốc h
n.
Xót xa môi mẹ run t
ng cơn.
Hình như
mt mẹ nghìn tia la.
Truyền lại
đàn con gi giang sơn.
 
Tay run têm vội miếng trầu xanh.
Ch
t nghe đâu đó.
Nhạc quân hành.
M
t mẹ ngi lên .
Tia hy vọng.
Dẫu biết ngoài kia n
ng vẫn hanh.
 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 23.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dường như mắt mẹ vẫn còn xanh"