Nguyên Thạch

Tiếng Vọng Quê Hương

Hồn ai đó.
Chập ch
n theo sóng vỗ.
Tiếng vọng hờn con nước Cữ
u Long Giang.
Vàm Cỏ đông mây phủ
 ngút ngàn.
Lệ lầm tủi.

Đường Quê hương gió lộng.
 
R
ừng Trường Sơ
n.
Ẩn hồn thiêng nòi giống.

Đêm hiện hình ngàn bóng dũng sĩ xưa.
Tàn trăng thanh mài kiếm cho vừ
a.
Gươm thiêng bạc lời vua truyền lệnh.
 
Nh
ớ con thơ mẹ yêu khi trăng tà khuất đ
ỉnh.
Chiến sĩ hề .
Là vĩnh viễn biệt thôn xư
a.
Vầng sao lẻ loi mù thẳm đong đư
a.
Bao dũng sĩ ra đ
i .
Giờ hồn chưa chợp mắt.
 
Hươ
ng giang ơ
i..
Mây mù che ngõ t
t.
Lối ai về đường đất vẫn thô sơ.
 
Thươ
ng sông Hồng .
Dài dòng chảy ơ hờ
.
Cùng Hà Nội mãi mơ thu dệt mộng.
 
Đư
ng thênh thang .
Quê hươ
ng dài trông ngóng.
Rền âm xư
a dục trống dội Mê Linh.
Nẻo ai đi tìm đạo lý ân tình.

Đành cúi mặt nhục vinh theo phận số.
 
Con cháu Rồng Tiên nguyện vua Hùng Quốc Tổ.
Dãi giang sơ
n tiên tổ đ
ã dày công.
Tổ Quốc .
Niềm tin.
Ch
ng tích Diên Hồng.
Cha ông đã diệt Mông Nguyên tàn bạo.
 

Sĩ phu hề.

Đành lòng theo cơm áo ?.
 
Dũng sĩ hề.
Rau cháo ngại ngùng ư
?.
 
Áo tr
ng hề.
Nuối tiếc mảnh thiên thư?.
 
Thư
sinh hề.
Vờn ảo ảnh tuổi đôi mươi?.
 
Gi
ặc đã đ
ến.
Ta chần chừ chi thêm nữa ???.

 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 1.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Vọng Quê Hương"