Nguyên Thạch

Hận Vong Nô

Hỡi Bắc phương.
Hãy nghe đây lời tâm huyết.
Dân Nam ta thề cương quyết chung lòng.
Xã tấm thân để gìn giữ non sông.
Niềm ái quốc vẫn trong lòng dân tộc Việt.
 
Lời nhắn đến bọn cuồng điên Hán phiệt.
Rằng nghìn năm.
Giòng Bách Việt vẫn còn đây.
Dân Nam thề quyết tử.
Dẫu phanh thây.
Oán hận trả cho chuổi ngày đô hộ.
 
Dãi đất biên cương dọc biên thùy.
Vịnh Bắc bộ.
Hoàng-Trường sa.
Đất tổ của Việt Nam.
 
Lũ cuồng ngông.
Hãy từ bỏ lòng tham.
Chớ sách nhiễu.
Đừng làm thêm thù hận.
 
Người dân Việt trọng hiền hòa.
Nhưng chớ trách khi dân tôi nổi giận.
Trong từng người máu hận vẫn chưa tan.
 
Vó ngựa hồng dấu bách thắng.
Chí hiên ngang.
Thì dẫu chết chứ không hàng quân xâm lấn.
 
Bọn Tàu ô.
Bắc Kinh.
Hãy ngưng ngay trò gây hấn.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 21.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hận Vong Nô"