Nguyên Thạch

Cõi đau thương


 

Ừ thôi em nhé chia tay.
Đau thương rồi cũng có ngày chìm quên.
 
Niềm đau gởi gió không tên.
Gió đi phiêu lãng khắp trên địa cầu.
 
Ta mong gió chút nhiệm mầu.
Xoá đi nổi nhớ cơn sầu riêng ta

Được bạn: HB 24.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cõi đau thương"