Bạch Vân Nam

Nửa Vầng Trăng Chết


Con cò mỏi cánh bay về đâu
Man mác trong tôi một nỗi sầu
Nắng chiều xuống núi đi vào mộng
Chợt thấy giật mình mắt thẳm sâu


Đêm dài nhưng chỉ nhớ mình em
Mặc ánh trăng soi tận xuống thềm
Mặc cho sóng vỗ con thuyền rạn
Anh vẫn ngồi chờ giữa bóng đêm


Em là một nửa của đời anh
Một nửa mất rồi sống mong manh
Đẹp chi trăng vỡ hồ gợn sóng
Vui thú gì đâu nợ chẵng thành
 
2006 
 

Được bạn: HB 31.12.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nửa Vầng Trăng Chết"