Đông Hồ

Sơ giá Thịnh ĐườngMen thơ dâng ý rượu ngà ngà,
Đất rượu trời thơ mở nẻo qua.
Đài Phượng chim ca quanh án sách,
Đình trầm hương toả ngát song sa.
Bút đầm ngọn thỏ sương về tối,
Nghiên rực ao sen nắng quái tà.
Chuông khánh Thịnh Đường ti trúc Việt
Cổ kim nô nức hội tài hoa.

(Hoạ đề Đường thi trích dịch)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 9 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Sơ giá Thịnh Đường"