Trần Văn Sơn

Khóc ký giả Dzoãn Bình


Ký giả Dzoãn Bình (1931-1985)


 


Ngờ đâu gặp bác trong tù
Gia Trung nhận rõ bạn thù phân minh
Quí nhau còn lại chút tình
Văn thơ ngày ấy nhục hình hôm nay
Cõi dương vắng bóng từ đây
Bác thiên cổ hận chưa ngày vui chung
Nhớ xưa tôi bác cùng phòng
Khoai sùng sắn độc một lòng nước non
Bác đi tôi ở ngậm hờn
Quê hương ngàn dặm mất còn khó thăm
Nén hương khóc bác âm thầm
Hồn sông núi gọi trăm năm bác về
Trần Văn Sơn

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 12 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khóc ký giả Dzoãn Bình"