Bạch Vân Nam

Khúc Sầu Ly Biệt

Chiều nghe suối nhạc đâu đây
Làm cho nước ngọc rơi đầy đáy sâu
Buồm ai xuôi ngược bể dâu
Cho hồng phai sắc trên đầu nắng thu
Ngựa chùn chân ,đất hoang du
Đài gương ánh Nguyệt xa mù hiện ra
Mây bồng tưởng đó là hoa
Xuồng trôi bến hạ là đà khúc quanh
Hoàng hôn sợi nắng mong manh
Tình xưa len lỏi dỗ dành giấc khuya
Mặt trời mọc núi bên kia
Mặt em san sát còn tia lửa hờn.

 
2007
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 4.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khúc Sầu Ly Biệt"