System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Thoáng Xưa của Thi sĩ: Cao Nguyên - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Cao Nguyên

Thoáng Xưa


đời xa một thoáng bến bờ
thuyền tình vạn nẻo trong mơ mãi tìm
lời xưa còn vọng trong tim
mà em hình bóng sương đêm phủ mờ

bâng khuâng dõi bước đường thơ
ngắm từng màu chữ còn ngơ ngẩn hồn
mây chùng gió cuộn hoàng hôn
từ xa lắc nhớ nụ hôn giao mùa

môi nồng ngọt ướt cơn mưa
còn rưng rưng sóng dậy trưa hạ hồng
bến bờ nào của dòng sông
thương yêu nào trọn một vòng nhân sinh

ừ thôi thoáng chút mộng tình
bến bờ xưa đó giật mình thoáng xa
còn chăng mỗi nhịp thơ qua
lung linh bước chữ chưa nhòa dáng xưa!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 6 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Thoáng Xưa"