Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
ABBA
I do, I do, I do, I do, I do

Ngoại Quốc - Sôi động, Cuồng nhiệt

Xem Video: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=49626

Love me or leave me, make your choice but believe me
I love you
I do, I do, I do, I do, I do
I can't conceal it, don't you see, can't you feel it?
Don't you too?
I do, I do, I do, I do, I do
Oh, I've been dreaming through my lonely past
Now I just made it, I found you at last
So come on, now let's try it, I love you, can't deny it
'Cos it's true
I do, I do, I do, I do, I do
Oh, no hard feelings between you and me
If we can't make it, but just wait and see
So come on, now let's try it, I love you, can't deny it
'Cos it's true
I do, I do, I do, I do, I do
So love me or leave me, make your choice but believe me
I love you
I do, I do, I do, I do, I do
I can't conceal it, don't you see, can't you feel it?
Don't you too?
I do, I do, I do, I do, I d

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 16 tháng 4 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "I do, I do, I do, I do, I do"