Jacaranda

Ai Cứu Rỗi ?


 
Cây thập giá, nghìn năm còn đứng sửng
Sao không đem cứu rỗi những cuộc đời
Để vong hồn tràn lấp cả biển khơi
Niềm tin chỉ ... để nhìn chơi ...à thế !


Chuông cứ vọng, mõ liên hồi khóc kể
Chuyện thế nhân, dâu bể phải đáp đền ?
Tôi rùng mình trong cái lạnh ... hồn rên
Tsunami xác lềnh bềnh trôi nổi


Ai chưa đọc những hồi kinh xám hối ?
Ai chưa tin vay trả mỗi kiếp đời ?
Đừng giảng nữa ... tôi chán lời khơi khơi
Thiên tai giáng, thế nhân cùng gánh tội


Chúa với Phật ... bận chuyện gì mà vội
Bỏ thế gian thành bóng tối ... buồn dâng
Đã bao lần, tôi bỗng thấy chùn chân
Tâm trống rỗng ...đời vô thường ... có phải ?


jacaranda

Được bạn: vdn 16.4.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ai Cứu Rỗi ?"