jacaranda

Mảnh Vỡ Linh Hồn


 
 
Khép chặc bờ mi lòng hỏi lòng
Chỉ là hư ảo thôi phải không?
Nên người mang cả lời hẹn ước
Cùng vầng trăng cũ thả trôi sông
 
Giờ chỉ còn ta nơi đây thôi
Mượn vần thơ viết nỗi bồi hồi
Mượn trang giấy hứng dòng lệ chảy
Mượn bóng đêm làm bạn đời tôi
 
Từ lúc người đi như bóng chim
Vỗ cánh tình bay biết đâu tìm
Còn đây một mảnh linh hồn vỡ
Chuông sầu vò võ khóc thâu đêm
 

Được bạn: HB 13.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mảnh Vỡ Linh Hồn"