Xuân Diệu

Nói Tào Lao

Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra saỏ
Để xem nỗi qúy niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?
Sống cho tốt đẹp với lòng,
Chết thôi nước mắt ròng ròng làm chi!
Anh buồn anh bỏ anh đi,
Em còn sống đó vui chi một mình!
Muôn năm ước hẹn nghĩa tình,
Một giờ sao bỗng lạ mình lạ ta!
Sống mà cách biệt, chia xạ
Thôi anh chết thử xem ra thế nàỏ
Tiếc em, anh nói tào lao
Em ơi, chớ thấy máu đào ở trong!

Được bạn: tuổi thơ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nói Tào Lao"