Băng Nguyệt

Anh và thơ em chọn cả hai

Em vẫn là em... rất bình thường
Yêu anh nên vẽ những nhớ thương
Vào dòng thi tứ đêm sầu não
Ghen gì quỳnh trắng nở đêm sương
Anh trộn vào thơ... tình thêm sắc
Cất một góc đời... hộc thơ em
Dở ra cho vạn... thế nhân xem
Đời đồng cảm (hay) cười chê... cứ mặc
Đan câu lục bát hồn reo rắt
Xếp chữ thất ngôn... dạ u hoài
Ngũ ngôn tứ tuyệt... trăng ai cắt
Lạc vận tự do... tìm hướng say
Thơ và anh... em chọn cả hai
Hoa quỳnh nở vài giờ là... rụng
Giữ một phút cho đời ca tụng
Hơn tiếc hoài... chẳng buộc hương bay....!

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh và thơ em chọn cả hai"