Trương Văn Tú

Lời Chứng Cây Ngô Đồng III


Ngô đồng giờ đã trổ bông,
Tình anh giờ hóa hư không mất rồi !
Trăng non treo nữa ngọn đồi ,
Thề xưa còn nữa mình tôi riêng mình .
Gió nghiêng chi nữa mảnh tình ,
Mang bông xa mãi còn mình ngô thôi!
 
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
November 23th, 2012
SJ, CA

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Lời Chứng Cây Ngô Đồng III"