Nhạc Sĩ:
Hoàng Quang Huế
Trình Bày:
Tường Nguyên
Mục Kiền Liên

Tân Nhạc - Nhân Sinh Quan


Hà hà hà ha... Há ha ha hà.... Hừ hừ hừ hư...           
Tìm đượng vội xuốgn âm ty

Nóng lòng cứu me, hiểm nguy chẳng sờn
Băng rừng, lội suối, chèo non
Cheo leo ghềnh đá, biển Đông xa mờ
Nhìn trời mây nước bơ vơ
Thương hình dáng mẹ xác xơ đọa đầy
Vẳng nghe tiếng khóc đâu đây
Phải cằng hình phạt trả vay tội tình

Hà hà hà ha... Há ha ha hà....
Đây rồi địa ngục âm linh
Ô kìa dáng mẹ nhục hình vực sâu
Chậu than rực đỏ trên đầu
Mẹ trong cũi sắt, vạc dầu sục sôi.
Lòng con tan nát tơi bời     
Cúi tin Phật Tổ, đất trời bao dung
Đầu trâu mặt ngựa lành lùng
Nhờ con hiếu hạnh, đọng lòng diêm cung
Hà hà hà ha... Há ha ha hà....

ngâm:Nhưng cơm chợt hóa than hông
Mẹ già gào thét cũng không được gì
Chắp tay nguyện đấng từ bi
Hồng ân tế độ, cứu nguy mẹ... già.

4x: Nam mô Đức Phật Di Đà
Chư Tăng Bồ Tát Phật Bà Quan Âm
Hào quang tỏa sáng vây quanh
Xin cho cứu mẹ thoát thân ngục hình.

Đoạn Kết: Biết bao nghĩ nặng ân tình
Làm con hiếu thảo, phận mình chớ... quên...

Nguồn: Vnthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 26 tháng 9 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Mục Kiền Liên"