Phan Bội Châu

Sống

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời

Được bạn: Hannamquan đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sống"