Phạm Thiên Thư

Cõi Thơ

em hỏi nơi ta
xin kiếm tàng hoa
điệp vàng trải ngõ
có mẹ nua già
chăm từng ngọn cỏ
có áng giang hà
trên lều thơ nhỏ
có vườn hồng đỏ
có dậu cúc vàng
có giàn hoa lý
có vồng rau lang
em vào cõi đó
xin bước dịu dàng
vì lòng ta trải
cả bông hoa vàng

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cõi Thơ"