System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Dáng Hoa Tim Vỡ (Hoa Ti gôn) của Thi sĩ: Na Hoku - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Na Hoku

Dáng Hoa Tim Vỡ (Hoa Ti gôn)


Ngày xưa khi mới quen nhau
Có người đã đoán tình sầu dáng hoa
Ngờ đâu thế sự bôn ba
Đúng là tim vỡ chia xa cuộc tình .

Dây leo ngoắc ngoải hồi sinh
Nhưng sao hoa cứ bung mình vỡ tan
Vô tư khoe sắc muôn ngàn
Kiếp hoa vẫn cứ miên man với đời .

Tình sầu nén dạ chơi vơi
Ra đi tim vỡ làm đôi nhạt nhoà
Vai mang nặng kiếp hải hà
Mang theo bóng dáng trăng ngà năm xưa .

Ngoài trời mỗi lúc đổ mưa
Hoa bung khoe sắc dáng xưa lại về
Ngắm hoa tim vỡ mải mê
Ngẫm hình bóng cũ trôi về nơi đâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 6 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Dáng Hoa Tim Vỡ (Hoa Ti gôn)"