Đuyên Hồng

KHÔN NGOAN ĐÁNH ĐÁ NGƯỜI NGOÀI

Khôn nhớ bảo nhau dựng nước non
Ngoan hiền cùng một giống Tiên Rồng

Đánh nhau xin đánh thằng đói dốt
Đá đổ hết đi lũ độc tài

Người người nắm tay cùng chung sức
Ngoài cuộc nữa chi. Hãy đồng lòng
cất tiếng rồi đã hừng đông
Cùng nhau xây đắp nước Lạc Hồng
Một cây Thư Quán ta vun xới
Mẹ quí cha yêu chẳng phụ lòng
Ai đi đến đây cũng Kim Bằng
Hoài mong Tri Kỷ Hội Ngộ chăng
Đá đấm nữa chi, xoè tay bắt
Nhau, mãi với nhau xứng bạn vàng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "KHÔN NGOAN ĐÁNH ĐÁ NGƯỜI NGOÀI"