Đuyên Hồng

Xin Đừng Hỏi


Xin đừng hỏi
Ta là ai
Gặp người một phút
Mà hoài
Nhớ mong..
Xin đừng hỏi
Tại vì đâu
Ai gieo mộng thắm
Để sầu
Lòng ai…
Xin đừng hỏi
Núi chơi vơi
Sông sâu xoáy nước
Lở bồi
Chân non…
Xin đừng hỏi
Được hay còn
Non kia còn đứng
Mỏi mòn chờ sông…
Xin đừng hỏi
Sao lại không
Ai treo trăng sáng
Cho lòng
Nhớ trăng…
10.05.2006

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin Đừng Hỏi"