Đuyên Hồng

LÀM TRAI NƯỚC VIỆT


 

Đất nước tiền nhân đã dựng xây
Đuổi bầy xâm lược hết Tàu Tây
Bạch Đằng thủy trận còn ghi mãi
Sát Thát câu thề vẫn nhớ đây
Giết lũ Tàu Ô thù phải trả
Trảm loài Trung Cộng nợ nào vay
Làm trai nước Việt thề quên mạng
Giữ Tổ quốc ta đẹp mãi ngày


Monday, May 30, 2011

Được bạn: HB 03.06.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LÀM TRAI NƯỚC VIỆT"