Đuyên Hồng

UỐNG RƯỢU VỚI BÁC PHẠM THANH CẢI


 

Nâng ly cạn chén rượu đầy
Chúc cho nhà bác vui vầy quanh năm
Chén đầu rượu mới sủi tăm
Men theo đường dẫn vào thăm ghi càn!


Nầng ly cụng chén rượu tràn
Đâu người tri kỷ, đôi vần tri ân
Ly này xin uống mừng Xuân
Duyên thơ tề tựu vui vần thơ say...


Chạm thêm một chén nữa đây
Trời cao cũng mặc, đất dãy cũng cam
Đã là con cháu nước Nam
Uống cho thỏa chí được làm thân trai...


Chén tư mừng pót (post) nhiều bài
Bút thần chén ngọc uống hoài không say
Thế gian nghiêng chén rượu đầy
Trăm năm cũng một cuộc say ấy mà...


30 Tết Canh Dần -

Được bạn: HB 01.03.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "UỐNG RƯỢU VỚI BÁC PHẠM THANH CẢI"