Đuyên Hồng

VƯỚNG TÌNH


 

Vướng tình tình luỵ chẳng buông tha
Tình xuyên đáy ruột cuống tim ra
Tình tô cảnh sắc muôn màu vẻ
Tình trói tơ lòng những oán ca
Tình đến rồi đi như gió thoảng
Tình về lại mất tựa hương hoa
Tình qua trăm ngả trăm cay đắng
Khổ não làm chi, giữ khí hoàMay 2, 2008

Được bạn: HB 05.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VƯỚNG TÌNH"