Đuyên Hồng

THÁNG TƯ, NGƯỜI VỀ


Người về một buổi xưa một buổi
Tháng tư loang lổ đọn mây hồng
Vuờn cũ hoa nồng hương sắc đợi
Người về thắm nhuỵ nở từng bông…
 
Người về ta biết thêm một tuổi
Thơ mừng sinh nhật viết chưa xong
Cho ai! Thơ nhỉ tình nông nổi
Biết chẳng ái ân một giấc nồng…
 
Tháng tư lại ghé nơi xưa ấy
Tìm sang chốn cũ có còn không
Người cũ sang sông buồn gửi lại
Ta ngồi thả vợi tứ thơ rong…April 13, 2008


 

Được bạn: HB 15.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THÁNG TƯ, NGƯỜI VỀ"