Đuyên Hồng

CỎ BÙA MÊ*


 

Rủ nhau hái cỏ bùa mê
Đem về trói một lời thề vu vơ
Ta giờ tay trắng bài thơ
Bùa mê khi ấy em giờ buộc ai?
 
 


*Cỏ bùa mê: Trên núi Tản Viên có một loại cỏ có tên là “Cỏ bùa mê”. Nếu muốn người khác giới yêu mình thì lên núi hái về và ngấm ngầm bỏ sẽ được như ý nguyện…

 

Được bạn: HB 21.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CỎ BÙA MÊ*"