Đuyên Hồng

GIẤC KIM KÊ


Lắng tiếng đàn tơ giấc mộng dày
Quỳnh hoa một chén hãy đương say
Bên song nguyệt rụng đôi lá bạc
Dưới mái sao rơi mấy mảnh gầy
Dáng ngọc dư hương còn lẩn quất
Lầu son hư ảnh  đã tan bay
Công hầu chợt thoảng như cơn gió
Lửa chửa tàn than bếp cháo đầy


 

 

Được bạn: HB 21.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "GIẤC KIM KÊ"