Đuyên Hồng

CẢNH NHÀ EM


Nhà em mẹ góa cảnh neo người
Bếp lạnh tro tàn trẻ biếng chơi
Xóm lẻ thưa chân người tới hỏi
Làng cô vắng bóng kẻ sang vời
Ngày Đông rét mướt thừa mưa đổ
Buổi Hạ oi nồng thiếu nước rơi
Khổ cực, âm thầm lòng vẫn ước
Ngày nao sẽ được đổi thay đời


March 29, 2007

Được bạn: HB 02.04.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CẢNH NHÀ EM"