Đuyên Hồng

CHÚC XUÂN

Năm mới an khang tới mọi nhà
Chúc Người chúc Bạn một Xuân hoa
Lộc dư tiền lắm hồng ân hưởng
Tài đắc bạc nhiều tai nạn qua
Sức đủ bác già vui khỏe lại
Trí đầy con trẻ lớn khôn ra
Muôn dân bá tánh không lo đói
Thế giới hòa bình vui hát ca….
 
  
 

Được bạn: vdn 30.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHÚC XUÂN"