Đuyên Hồng

Ngắm Mây

Ngồi ngắm mây bay tận cuối trời
Mây hồng mây trắng lững lờ trôi
Mây cao mây thấp mây từng đám
Mây ít mây nhiều mây có đôi
Mây tím một màu màu nỗi nhớ
Mây xanh xanh ngắt cảnh chia phôi
Người ơi! Phương ấy còn nhung nhớ
Một áng mây trời một chút thôi!
15.05.2006

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngắm Mây"