Phạm Thiên Thư

Xưa Là Giọt Lệ

Lòng như bát ngát mây xanh
Thân như sương tụ trên cành đông mai
Cuộc đời - chớp lóe, mưa bay
Càng đi, càng thấy dặm dài nỗi không
Thân Tâm Bệnh - nghiệp trần hồng
Lênh đênh trầm nguyệt, bềnh bồng phù vân
Giam trong Tài, Mệnh, Giả, Chân
Trăm năm hồ dễ một lần bay cao
Đau lòng chuốt tiếng đàn nao
Năm cung nước chảy lại chao phận mình
Đời Kiều trải mấy nhục vinh
Ngã, Nhân đã vượt, thế tình đã qua
Đoạn trường sổ gói tên Hoa
Xưa là giọt lệ - nay là Hạt Châu
(Đoạn Trường Vô Thanh)

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xưa Là Giọt Lệ"