Phạm Thiên Thư

Chim Thúy

bao nhiêu hiện hữu
đã xuống dòng sông
và những bông hồng
của thời non trẻ
vùi trong dâu bể
hòa trong bể dâu
còn lại gì đâu
như con chim thúy
ta soi dòng sầu
thấy bao giọt lệ
hóa thân nhiệm mầu

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chim Thúy"