Phan Anh Dũng

Tán Tỉnh

dẫu lòng,
chưa chắc là yêu
ngại chi?
sao chẳng thử liều một phen!
dẫu gì,
thì cũng trót quen
yêu đi, . . . thiên hạ có phiền chi đâu
tội gì,
vờ vĩnh làm cao!
lỡ như yêu thật . . .
mai sau (em) tiếc hoài!

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tán Tỉnh"