Diệp Thanh

Xuân Ơi Xuân


gắt gay nắng quái lành lạnh gió
tháng hai về lấp ló gọi xuân
mây chiều rơi mảnh bâng khuâng
giở trang lịch mới tần ngần... hết năm!


xuân lại đến, có trăm điều nhớ
nhớ sắc màu thược dược đào mai
đì đùng pháo nổ vang tai
phong lì xì tết ba ngày du xuân


xa xôi quá chùn chân mỏi gối
bóng ngày qua hấp hối tàn hơi
sương tan trơ trọi nhánh đời
xuân đi xuân đến rã rời xuân ơi!


nhân gian khắc ngàn lời dấu ái
xuân thanh bình xa ngái còn đâu
bể dâu... bao cuộc bể dâu
hai mươi hai mốt... dàu dàu xuân qua...diệp thanh
30.01.2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Xuân Ơi Xuân"