Nhà Quê

Thu và Trăng


 

Mỗi ngày buổi sáng thêm se lạnh
Lá úa buồn hiu tản mạn bay
Chim nhỏ ngoài khung đâu mất biệt
Thèm nghe tiếng hót ửng ban mai


Rã rích ... xua lùi nắng chói chang
Triên hồ chim chóc họp từng đàn
Đợi đêm tĩnh mịch cùng di trú
Tay vẫy bao lần chúc thuận an


Muôn thuở mùa Thu đẹp dáng riêng
Nửa sầu nửa mộng đứng vai nghiêng
Gánh vầng nguyệt bạch lòng phong kín
Chưa hé ngàn năm một nỗi niềmNhàQuê 30-09-2009

Được bạn: Ct.Ly
20/10/2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu và Trăng"