ĐUYÊN HỒNG

KHÔNG ĐỀ


 

Vào Nét làm chi? Chỉ lấy cười
Yêu thì ghé lại thả câu chơi
Hơn thua cõi ảo không tham tiếng
Cao thấp chốn mê chẳng hám lời
Có bạn có thầy buồn mấy chốc
Đeo thù đeo oán hận muôn nơi
Nhìn xem cuộc thế dài hay ngắn
Sống để mà vui chớ nặng nhờiSeptember 14, 2009


 

Được bạn: HB 15.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "KHÔNG ĐỀ"