Đuyên Hồng

NHẸ THÊNH CHÂN TRỜI


Hoàng hôn tím đỏ con đò
Mái chèo khua nước đôi bờ lẫn sương
Con sông chảy giữa vô thường
Giọng hò ngắn lại quãng đường cô liêu
Chim xuôi bến cũ cuối chiều
Ta theo con nước thủy triều lênh đênh
Quản chi lên thác xuống ghềnh
Về đâu lòng cũng nhẹ thênh chân trời


September 21, 2007

 

Được bạn: HB 23.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NHẸ THÊNH CHÂN TRỜI"