Nhà Quê

Giữa Sân Trường Cũ

Ghé chốn thân yêu một chuyến nào
Mươi năm thoáng chốc lướt qua mau
Cây si chứng tích còn nguyên đó
Ghế đá lưu niên đã ngả màu
Chấp chới chim xưa bay tứ tán
Im lìm cổng cũ khép đàng sau
Bao nhiêu xúc cảm lâng lâng khắp
Ngắm trẻ đùa vui nhớ rạt rào
Nhà Quê

Được bạn: vdn 9.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giữa Sân Trường Cũ"