Băng Nguyệt

Lời tình buồn trăm năm!


Uống chẳng nổi giọt cay
Đời còn làm gì nữa
Được mấy lần chọn lựa
Lần nào cũng lần sai?!!
Tan hết mộng trăng đầy
Ngộ nhận nhiều đến thể
Aí ân là kinh kệ
Siêu thoát mất đời nhau!
Người như ánh nhật hào
Lấp khuất vầng trăng nhỏ
Dòng thi còn bỡ ngỡ
Lời tình buồn trăm năm!!

Được bạn: HB 04.12.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời tình buồn trăm năm!"