Băng Nguyệt

Tế độ hồn thơ

Tế độ hồn thơ
T inh` tang một điệu tang tình
U trầm tế độ vong linh an nguyền
O i thế sự,khảo lạc thuyên
I n trăng khắc sóng bóng thuyền mù sa
B iển căng sóng, gió trộn hòa
U ớng bương lãng tử đức khà tửu bôi
O án ân cũng đã hết rồi
N gân câu hò cũ,..tình đời tang tang...

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tế độ hồn thơ"