Băng Nguyệt

Giữa

Giữa...
Lắm lúc hoang mang bởi sự đời
Ta như thuyền đắm giữa trùng khơi
Bãng lãng gió qua chiều ru nhẹ
Lắng chút bình yên, giữa đất trời
Trăng lặng giữa đêm, đêm ngũ sắc
Ngã mình trên cát, cát lún tôi
Dã tràng mệt, nghỉ. Đời bỏ mặc
Nhìn trăng tàn lặn, giữa đêm trôi.

Được bạn: BN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giữa"