Băng Nguyệt

Tìm chi nữa

Tìm chi nữa
Tìm chi nữa..bước chân em
Lối xưa đã vắng...bờ rèm dậu leo
Ngày xưa cái tí con tèo
Bây giờ em đã lưng eo..theo chồng
Tìm chi một sợi chỉ hồng
Tơ ông đã bứt..Nguyệt lồng lười se
Con chim sáo sậu sau hè
Hót râm một khúc..sao ..nghe..nát lòng..!!

Được bạn: BN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tìm chi nữa"