Băng Nguyệt

Qua ngõ người hoa

Qua ngõ người hoa
Lòng người kĩ nữ...tàn cuộc say
Động lòng nhân thứ...kể từ nay
Ta sẽ cùng ai gieo niềm cảm
Hoa sầu một đóa..rước qua tay
Em hãy vì ta cố mà vui
Chẳng gần nhưng ít tấm lòng thôi
Phố vui nhiều kẻ tung tăng bước
Ta ngồi bó gối mộng lên ngôi...!!
Gió trăng một cuộc tình lãng mạn
Xin cùng ai đó khách đa tình
Nhiễu nhương tạm bờ đời thế tục
Nhẹ tựa vào nhau...với thế gian...!

Được bạn: BN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Qua ngõ người hoa"