Tản Đà

Cái giống yêu hoa


Cái giống yêu hoa lạ lạ đời,
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi.
Chim trời cá nước duyên ai đó?
Vía dạ hồn khôn chết dễ chơi!
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất,
Ước ao trong sáu bảy năm trời
Cái mê vô ích mà mê dại,
Mê dại mê mê mãi chẳng thôi.

Được bạn: Hùng đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cái giống yêu hoa"