Băng Nguyệt

Phải chi...


Phải chi đừng gặp nhau
Phải chi đừng xa nhau
Phải chi đừng gặp lại
Để lòng thêm đớn đau

Mười năm bước qua mau
Em giờ thành thiếu phụ
Nụ hồng xưa ngày nào
Tàn theo bước đời nhau...... !

Mar 30 2004, 05:36 PM

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Phải chi..."