Tản Đà

Đề Khối Tình Con

Chữ nghĩa Tây, Tàu trót dở dang
Nôm na phá nghiệp kiếm ăn xoàng.
Nửa ngòi bút ngỗng ba sinh lụy
Một mối tơ tằm mấy đoạn vương.
Có kẹo có câu là sách vở
Chẳng lề chẳng lối cũng văn chương
Còn non còn nước còn trăng gió
Còn có thơ ca bán phố phường.
"Đề Khối Tình Con" Tên một tập văn của Tản Đà

Được bạn: Hoa tim đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đề Khối Tình Con"